Vaasan työväenopiston opiskelijat ry

Yhdistys

Vaasan työväenopiston opiskelijat ry:n  tarkoituksena on tukea ja innostaa opistossa opiskelevia, niin opiskelussa kuin muussakin vapaa-ajan toiminnassa. Yhdistys järjestää tapahtumia sekä opinto- ja virkistysmatkoja. Opiskelijayhdistys ylläpitää kesäkoti Pohjanpirttiä ja Café Almatarta.  Yhdistys täytti 100 vuotta 2023.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi (tai kannatusjäseneksi) liitytään ilmoittautumalla ja maksamalla jäsenmaksu.

Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@vaasanopistolaiset.fi tai Alma-opiston infosta saatavalla lomakkeella, jonka voit jättää sihteerin nimellä infoon. Ilmoittautuessasi kerro seuraavat tiedot: Nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja kotiosoitteesi.  Jäseneksi voivat ilmoittautua muutkin kuin opistossa opiskelevat. 

Yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäsenet.

Vuonna 2024 jäsenmaksu on 15€. Sen voi maksaa tilillemme Osuuspankki FI24 5670 0820 3282 66. Laita viestiksi JÄSENMAKSU.

Tervetuloa mukaan !

Yhdistyksen johtokunta 2024

Vainio Ritva, puheenjohtaja

Hiltunen Leena,  sihteeri

Iilahti, Arja-Riitta

Lehto Anelma,  rahastonhoitaja

Ollikainen Antti

Laukkonen Irmeli

 Blåfield Paula 

Varalla: 

Marianne Waltermann

Mauriala Hertta

Valtinen Ilkka, Pohjanpirtin kiinteistövastaava

Zamora Martha

Teija Lolax

Seija Vainio

Yhdistyksen säännöt

1 § 

Yhdistyksen nimi on Vaasan Työväenopiston Opiskelijat r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä opiskelijayhdistykseksi.


2 § 

Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on:

1)  tukea ja innostaa opistossa opiskelevia,

2)  edesauttaa opiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista sekä lujittaa yhteisöllisyyttä,

3)  huolehtia yhteyksien ylläpitämisestä vastaavien opisto- ja opiskelijajärjestöjen kanssa sekä

4)  edistää kansalais- ja työväenopistotyön tuntemusta.

Opiskelijayhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


3 § 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi opiskelijayhdistys:

1)  järjestää opiskelijoille yhteisiä kokouksia, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, matkoja sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia,

2)  asettaa toimikunta, jaostoja sekä työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan näissä säännöissä mainittuja toimintamuotoja tarpeen mukaan,

3)  tekee yhteistyötä muiden Opiston toimijoiden kanssa 2 §:n puitteissa.

Opiskelijayhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa, oppimateriaalin ja välineistön välitystoimintaa, opinto- ja virkistysmatkailutoimintaa ja huvilatoimintaa. Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan tuottaa siihen osallisille eikä opiskelijayhdistyksen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.


4 §

Opiskelijayhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä.


5 §

Opiskelijayhdistyksen jäseneksi, sekä kannatusjäseneksi liitytään ilmoittautumalla. Johtokunta hyväksyy jäsenet. 

Erottamisesta päättää opiskelijayhdistyksen johtokunta, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen saatuaan, tehdä asiasta kirjallinen selvitys yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta käsittelee erottamispäätöksen uudelleen selvityksen saatuaan.


6 §

Opiskelijayhdistyksen hallituksena toimii johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi varsinaisen jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Johtokunnasta on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen johtokunnan jäseneksi.

Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on jokainen opiskelijayhdistyksen jäsen. Jos johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, katsotaan hänet eronneeksi myös johtokunnasta.

Opiskelijayhdistyksen kokous voi valita eronneen tai erotetun johtokunnan jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


7 §

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille johtokunnan jäsenille ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista johtokunnan jäsenistä on läsnä, joko fyysisesti tai sähköisesti. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


8 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1)  hoitaa opiskelijayhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja opiskelijayhdistyksen kokouksen päätösten mukaan

2)  hoitaa opiskelijayhdistyksen omaisuutta ja varoja

3)  tarkastaa kahdesti vuodessa opiskelijayhdistyksen taloudellinen tila sekä päättää siitä, miten opiskelijayhdistyksen rahavarat on säilytettävä sekä

4)  kutsua kokoon opiskelijayhdistyksen syys- ja kevätkokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat.


9 §

Opiskelijayhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan laatima toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään 20 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 10 päivää ennen kevätkokousta.


10 §

Opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

Kiinteän omaisuuden ostoon, rakentamiseen, lahjoittamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen tulee johtokunnalla olla opiskelijayhdistyksen kokouksen erityisesti myöntämä valtuutus.


11 §

Opiskelijayhdistyksen kokoukset, joissa opiston rehtorilla ja opettajilla on läsnäolo- ja puheoikeus, pidetään seuraavasti:

1)  Syyskokous marraskuun aikana.

Siinä valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi. Muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, sekä vakinainen ja varatoiminnantarkastaja. Päätetään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruudesta ja kokouskutsujen ja muiden opiskelijayhdistysten tiedonantojen julkaisemisesta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten. Lisäksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja jäsenten esittämät asiat.

2)  Kevätkokous maaliskuun aikana.

Tässä kokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä vuodelta. Lisäksi päätetään opiskelijayhdistyksen kesäpaikan ohjelmasta ja toimihenkilöistä ja käsitellään muut esille tulevat asiat.

3)  Ylimääräinen kokous silloin, kun johtokunta harkitsee tarpeelliseksi tai vähintään 30 tai 1/10 äänioikeutetuista opiskelijayhdistyksen jäsenistä vaatii koolle kutsumista johtokunnalta kirjallisesti mainiten asian, jonka käsittelyä varten kokouksen koolle kutsumista vaaditaan.


12 §

Opiskelijayhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Syys- ja kevätkokouksista sekä niistä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen muutoksia, opiskelijayhdistyksen purkamista tai kiinteistön ostamista, lahjoittamista, myymistä tai kiinnittämistä koskevia ehdotuksia on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta opiston ilmoitustaululla,kirjeitse tai sähköpostitse. Kokouskutsuun on sisällytettävä tiedotus käsiteltävistä asioista. Muista kokouksista on ilmoitettava vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta samalla tavalla.


13 §

Opiskelijayhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.


14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


15 §

Jos opiskelijayhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä kansalais- ja työväenopistotyötä tarkoittavan asian hyväksi tavalla, josta opiskelijayhdistyksen purkamisesta päättävä kokous tarkemmin määrää.


16 §

Muutoin opiskelijayhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Vaasa 2017